รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (EIS)  ปีการศึกษา 2/2564                                                                                         นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 12120 นางสาว พาณิชา   ดิลกจันทร                        
2 12121 นางสาว ภาพิมล   วงศ์แก้ว                        
3 12132 นางสาว เพชรา   คงอาษา                        
4 12137 นางสาว ธิดารัตน์   ปิ่นคำ                        
5 12141 นางสาว แจ่มใส   ชุ่มเย็น                        
6 12143 นางสาว พลอย ตาสาม                        
7 12144 นางสาว วราลักษณ์  เนมหาวรรณ                        
8 12147 นางสาว กรองทิพย์   บัวทอง                        
9 12170 นางสาว เอมจิรา   ใจสุทธิ                        
10 12177 นางสาว พิมประภา   นาทะสัน                        
11 12204 นางสาว ธิดารัตน์   วงค์อิ่น                        
12 12898 นางสาว สุจิณณา   หล้าเป็ง                        
13 12901 นาย ธิติภน   วงค์เจริญ                        
14 12906 นางสาว กัญญาณัฐ   บั้งเงิน                        
15 13613 นางสาว มัชฌิมา พิบูล                        
จำนวนนักเรียน ชาย 1 คน หญิง 14 คน 25/6/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ปีการศึกษา 2/2564                                                             น.ส.อรพรรณ  เด่นประภัสร์ นางนงเยาว์  มงคลสาร  
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 12134 นางสาว ชุติกาญจน์ ยอดมหาวรรณ                      
2 12139 นาย เจตรินทร์   อารีย์                      
3 12140 นางสาว ปฐมาวดี   ยำหาน                      
4 12152 นางสาว สุกัญญา   จะงะ                      
5 12153 นางสาว เกสร  จิปุริ                      
6 12157 นางสาว หนึ่งฤทัย   พุ่มเกตุแก้ว                      
7 12162 นางสาว เงินงาม สุขแสนหวี                      
8 12165 นางสาว สุกัญญา   แสนตา                      
9 12166 นาย สุกฤษฎิ์   แสงบุญ                      
10 12169 นางสาว อริสา   ก้อนแก้ว                      
11 12171 นางสาว นัทธกาญน์   ปิดศูนย์แสง                      
12 12180 นางสาว สุวิชญา สุรีย์                      
13 12183 นางสาว ทรัพย์ศิริ คำวัง                      
14 12208 นางสาว ศิขริน สิทธิวาด                      
15 12217 นางสาว เปมิกา   มูลคำหล้า                      
16 12225 นาย สุวิชา   รักษาแก้ว                      
17 12342 นาย ราชันย์   เดือนดาว                      
18 12878 นางสาว สุดารัตน์ ไอ่ส้อง                      
19 12888 นาย ชัยณรงค์ คุณหลวง                      
20 12889 นางสาว สายพิณ   เบเซ                      
21 12895 นางสาว วิภาพร   หลุงก๋อง                      
22 12903 นางสาว อาเบีย   แซะฟาง                      
23 12904 นางสาว ภัทรวดี   แซ่ลี                      
24 13071 นาย สนธยา สุทธิดานนท์                      
25 13291 นางสาว หนึ่งฤทัย   จะพะ                      
26 13337 นาย โยเซฟ นิรันดร์รักษ์                      
27 13590 นาย พลวิชญ์ อ่อนนวน                      
จำนวนนักเรียน ชาย 8 คน หญิง 19 คน 25/6/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ศิลปะ-การงาน ปีการศึกษา 2/2564                                                     นางกมลพรรณ  เขื่อนเพชร  นางพรทิพย์  อิศสระภาพ นางแววตา  เขื่อนแปด
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 11586 นาย ชัยวัฒน์ จันทวงษ์                        
2 12163 นาย วัชรพล   ริยะเทน                        
3 12167 นาย อนุสรณ์   ตันมีทา                        
4 12175 นาย นัทพงศ์ เทพา                        
5 12178 นาย กฤษฎา   ปัญญาเตียม                        
6 12188 นางสาว กชกร  ทารินทร                        
7 12189 นางสาว เมธิดา   ทวีกุล                        
8 12192 นางสาว สุภาพร   ชัยชนะ                        
9 12193 นาย สมัชญ์ วรานุศาสน์                        
10 12195 นางสาว กัลยา   แซ่จาย                        
11 12196 นาย กิตติพงศ์   เนตรวิเชียร                        
12 12205 นาย ธีระภัทร รองนา                        
13 12211 นางสาว เรวดี   แสนคำลือ                        
14 12213 นางสาว ศิริรัตน์   นางแล                        
15 12222 นาย ชนะวงค์   มาหล้า                        
16 12226 นาย วรเมธ เขื่อนเพชร                        
17 12237 นาย สรโยธิน  คำวัง                        
18 12240 นาย ธนวัต   ถานุกร                        
19 12254 นาย เจษฎา  เทพวงค์                        
จำนวนนักเรียน ชาย 13 คน หญิง 6 คน 25/6/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ศิลปะ-การงาน ปีการศึกษา 2/2564                                                                    นางดรุณี  เวทะธรรม  นายเศรษฐกิจ  บุญเกิด
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 12122 นาย ณัฐวัฒน์   ดีบัง                        
2 12187 นางสาว อาทิตยา   คำวัง                        
3 12227 นาย ขวัญชัย เขื่อนเพชร                        
4 12243 นางสาว สุทธิพร สังวาล                        
5 12266 นาย จักรพงษ์ มะโนสุข                        
6 12276 นาย อภิชัย   บ่อแก้ว                        
7 12279 นาย นพรัตน์ วรรณรัตน์ v                      
8 12322 นางสาว ธัญลักษณ์   เหมือนมณี v                      
9 12336 นางสาว พัชยา   ศรีพิชัย v                      
10 12350 นางสาว ชลธิชา บัวถา                        
11 12604 นางสาว ปริชาติ   คำเรือง v                      
12 12893 นาย กรภูมินทร์   กาขัน v                      
13 12896 นาย ปวริศ   มั่งคั่ง                        
14 12905 นาย เจษฎา   สุประพนธ์                        
15 13070 นาย ณัฐพงษ์ ยงสุวรรณ์ v                      
16 13072 นาย สมชาย เว่ยแม                        
17 13081 นางสาว ปิยพร คำวัง                        
18 13348 นางสาว ดาวตะวัน อุดมแก้ว v                      
จำนวนนักเรียน ชาย 10 คน หญิง 8 คน 25/6/64