รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (EIS) ปีการศึกษา 2/2564  นายวิทูร  แสนติยศ                                                                                  
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 12398 นางสาว ทิพย์แพรวา   นันตา                        
2 12418 นาย พีรพัฒน์   บุญล้วน                        
3 12419 นาย ศิรโรจน์   แดงฟู                        
4 12423 นางสาว เกสร   จอมสลี                        
5 12425 นางสาว นัด   สมบูรณ์                         .
6 12432 นางสาว อมิตา   บ่อแก้ว                        
7 12434 นางสาว สุณี   ราชคิด                        
8 12437 นาย ศรายุทธ ริยะเทน                        
9 12442 นาย กรวีร์   ธนูแก้ว                        
10 12444 นาย ภูรีย์ภัฒท์   พรหมไชยวงค์                        
11 12447 นาย กิตติภพ  ดวงมาลา                        
12 12448 นาย ชวิน   จิรไพสิฐนุกูล                        
13 12453 นางสาว ทิพรัตน์   ทองคำ                        
14 12467 นางสาว พรนภา หลงษา                        
15 12471 นางสาว อารีนา   ปุณยาภรณ์สกุล                        
16 12488 นาย คุณากรณ์   ลาดศรี                        
17 12497 นาย ธนวัฒน์   จรัสวิโรจน์                        
18 12514 นาย อภิสิทธิ์   จินะคำ                        
19 12515 นางสาว นราพร    ธรรมวงศ์                        
20 12516 นาย อภิชาต ทะนันชัย                        
21 12533 นางสาว สุพิชญา   คำผง                        
22 12552 นาย ทิวธวัช โกติแพง                        
23 12558 นางสาว ชลธิชา   แก้วเลิศ                        
24 12567 นาย ธีรธนา   โกติแพง                        
25 13271 นาย ธนวัฒน์ แซ่หมื่อ                        
26 13284 นางสาว วชิราภรณ์   แซ่ลี                        
27 13347 นาย วัฒนากร คำโน                        
28 13349 นางสาว อโนฌา ป๊อกยะดา                        
29 13603 นาย พีรภัทร ไอสาม                        
จำนวนนักเรียน  ชาย 16 คน   หญิง 13 คน
25/6/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ปีการศึกษา 2/2564    นางเจนจิรา  ยั่งยืน                                                                        
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 12397 นางสาว แววดาว  ชัยคำมี                      
2 12399 นางสาว ภารวี   นันตา                      
3 12406 นาย สุรเกียรติ  คำวัง                      
4 12412 นางสาว กนกวรรณ   กันทะวงค์                      
5 12421 นางสาว ยุพารัตน์  สุธรรมา                      
6 12441 นาย ศิวะ  สมประสงค์                      
7 12455 นางสาว ดุษฎีพร  มูลถาแปง                      
8 12456 นางสาว สไบทิพย์   สุวรรณ์                      
9 12463 นาย ชัยมงคล  กันทะเนตร                      
10 12466 นาย พัชรพล   นันตา                      
11 12470 นางสาว นรินรัตน์   ไทซิง                      
12 12472 นางสาว นิพรัตน์  อุ่นติ๊บ                      
13 12475 นางสาว ลลิตา   คำจันทร์                      
14 12487 นางสาว เบญจวรรณ  ยอดเมฆาวงศ์                      
15 12495 นางสาว สุภา  ดุลย์พิทักษ์                      
16 12496 นาย สมบูรณ์  แซ่หลี่                      
17 12511 นางสาว สุภาพร  จะโบ                        
18 12512 นางสาว ปิยดา   เทพา                      
19 12517 นาย อภิรักษ์   เขียวน้อย                        
20 12520 นาย ตั้งตระกูล  ผัดแก้ว                      
21 12522 นางสาว เกวลิน  ถิ่นอ่วน                      
22 12549 นาย ปิติกรณ์ อุดทา                      
23 12561 นาย พงศ์พัฒน์  คำทอน                      
24 13250 นางสาว นิชดา  มาเยอะ                      
25 13252 นางสาว นิภา  มาเยอะ                      
26 13268 นางสาว วรรณธนา  แซ่ลี                      
27 13302 นาย ธนพล  แซ่ลี                      
28 13610 นางสาว กรรณิกา เพื่อธงสา                      
จำนวนนักเรียน  ชาย 10 คน  หญิง 18 คน 13/8/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ศิลปะ-การงาน ปีการศึกษา   2/2564                                                                         นางภัทรา สุทธินันท์ นายปรีชา  สุทธินันท์
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 12402 นาย กัมพล ผลศุภรักษ์                        
2 12410 นางสาว อภิรตา  อินต๊ะมา                        
3 12416 นางสาว จิราภรณ์   เตจะ                        
4 12422 นาย มูฮัมหมัดอาลี  ดาหะตอ                        
5 12424 นางสาว มัลธุกรณ์   สิงห์พิศาร                        
6 12449 นางสาว หนึ่งฤทัย   นางแล                        
7 12484 นาย สิทธิพล  เลิศขวัญวิจิต                        
8 12507 นางสาว พัชรมัย  แสนชัย                        
9 12518 นาย พุฒิพงษ์   พรหมวิริยะ                        
10 12527 นาย ณัฐชนน  สุวรรณไพรครี                        
11 12531 นางสาว อักษราภัค   จักษุตน                        
12 12534 นางสาว ณัฐวดี  เยอส่อ                        
13 12542 นางสาว อาทิตยา ก๋าวิน                        
14 12544 นาย อาทิตย์  สองเมือง                        
15 12548 นางสาว น้ำเพชร  อารีย์                        
16 12553 นางสาว ปัทมวรรณ   ยอดมูลคี v                      
17 12555 นางสาว วรกานต์   ถาวรวงศ์ v                      
18 12572 นางสาว นันท์นภัส   มูลจะคำ v                      
19 12697 นาย วรชัย  บัญชาโชค                        
20 13265 นาย ธีรโชติ   การบุตร                        
21 13266 นาย รัฐภูมิ  ดอนลาว                        
22 13278 นาย ปารเมศ  กลีบเมฆ                        
23 13280 นาย ชัยยง  วงค์ประสิทธิ                        
24 13297 นางสาว บัญญัติรักษ์   ดวงติ๊บ                        
25 13299 นางสาว สุพรรณษา  พรมมิน                        
26 13306 นาย สมชาย   อาดู                        
27 13319 นางสาว วนิดา   ราศรีดี v                      
13/8/64
จำนวนนักเรียน  ชาย 12 คน  หญิง  15 คน
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ศิลปะ-การงาน ปีการศึกษา 2/2564                                                                    นางเครือวัลย์  หาญแก้ว  น.ส.วราภรณ์  วงศ์ไชย
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 12400 นาย ธนดล  จันชุม                        
2 12409 นาย กิตติศักดิ์   เขื่อนเพชร                        
3 12415 นางสาว สณัฐชา  อินต๊ะนางแล                        
4 12420 นาย เอกสิทธิ์  จันทาวี                        
5 12430 นางสาว แพรวรรณ   แสงแก้ว                        
6 12445 นางสาว เสาวลักษณ์  ทรายคำ                        
7 12451 นาย อภิภัทร  ปัญญานิล                        
8 12462 นางสาว แสงอิ่น   อ้ายตุ้ย                        
9 12465 นาย จักรินทร์   แม่นเงิน                        
10 12480 นางสาว คุณิตา   เดชะอูป                        
11 12483 นาย เจษฎาภรณ์ ธรรมกุล                        
12 12485 นาย ถิรวุฒิ  วงษ์ศิริ                        
13 12486 นาย วันชนะ  สมสา                        
14 12499 นาย ภูริวัจน์  ประทุมมา                        
15 12501 นาย อดิเทพ  ศรีธิเมืองใจ                        
16 12502 นางสาว มีนา ใจสาม                        
17 12504 นางสาว กิ่งแก้ว   ซางกูล                        
18 12529 นาย คมกฤษ   นิจจา                        
19 12541 นาย ณัฐภัทร   ศรีศิริ                        
20 12547 นาย ศักดิเดช  สมุดความ                        
21 12880 นางสาว ธิดาภรณ์   นางแล                        
22 13259 นาย ศุภณัฐ  วงศ์ริน                        
23 13263 นาย อานนท์  ใสบัว                        
24 13270 นางสาว น้ำ อารี                        
25 13286 นางสาว สุชัญญา   ทรงอมรศิริ                        
26 13301 นาย สุรชัย   แลเชอ                        
27 13339 นาย กิตติภพ วจนนิรันดร์กุล                        
28 13598 นาย พีรณัฐ วงศ์ใจมุข                        
จำนวนนักเรียน  ชาย 18 คน  หญิง 10 คน 25/6/64