รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ EIS ปีการศึกษา 2/2564  นางรุ่งรัตน์ กันทะเตียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล                        
1 12612 นางสาว ปิยฉัตร มาลาศรี                        
2 12624 นางสาว อรทัย มะโนคำ                        
3 12625 นาย กฤษฎา สิงห์ดงเมือง                        
4 12626 นาย ชัยวัฒน์ โรงทา                        
5 12627 นางสาว สายทอง ริยะเทน                        
6 12631 นางสาว พัชนีย์ สุเตนัน                        
7 12637 นางสาว ปิยะพรรณ อารีย์                        
8 12639 นาย บรพัฒน์ กาบสีลา                        
9 12644 นาย ปัฒมพงษ์ แก้วบำรุง                        
10 12658 นางสาว อาทิตยาพร วงค์กันธิยะ                        
11 12686 นางสาว ธนัญพร กันติ๊บ                        
12 12690 นางสาว นลินทิพย์ ยะอู๋                        
13 12693 นางสาว เมธาวดี ถาวรสิริไชย                        
14 12699 นาย ธนธฤต ใจสุข                        
15 12701 นางสาว ธัญญาลักษ์ แสงจ้อย                        
16 12706 นาย ชัยทัศน์ ยอดสุวรรณ์                        
17 12720 นางสาว เมธาวดี ลาดปะละ                        
18 12732 นาย กตัญญู ผ่องใส                        
19 12733 นาย สุรสิทธิ์ ว่องไว                        
20 12753 นาย สุภกิตติ์ สิทธิขันแก้ว                        
21 12758 นาย พรภวิษย์ สุเนตร                        
22 12770 นาย จักรพรรดิ์ ถ้ำแก้ว                        
23 12774 นางสาว พรทิวา อารีย์                        
24 12840 นาย ทิวากร มุณีจันทร์                        
25 13298 นางสาว วรรณกนก เอี่ยมนิ่ม                        
26 13547 นาย ปฏิวัตร จิมไธสง                        
27 13548 นางสาว ปาริชาติ แจ้งไพร                        
28 13549 นางสาว นาริสา อูปเฮียง                        
29 13550 นางสาว พัชราภรณ์ คำลือ                        
30 13551 นางสาว กฤษณา สลีสองสม                        
จำนวนนักเรียนชาย 13 คน หญิง 17 คน 26/10/64
   รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2/2564  นางรุ่งนภา  ยานะรังษี
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล                        
1 12621 นางสาว ศิริรัตน์ กันธิมูล                        
2 12638 นางสาว สิรินทรา นันตา                        
3 12642 นางสาว พรจิรา ซางกุล                        
4 12656 นางสาว ชัญญานุช ก๋าเร็ว                        
5 12659 นางสาว กนกวรรณ ทองทรัพย์                        
6 12660 นาย สุทธิพร ลิขิตสิลานุสรณ์                        
7 12662 นางสาว กนกพร ทองทรัพย์                        
8 12669 นางสาว ศิริญากร กาบแก้ว                        
9 12679 นาย จิตติรัตน์ สุวรรณศรี                        
10 12680 นางสาว วันเพ็ญ ชาวลำปาว                        
11 12682 นางสาว กิดาการ สีสมครุฑ                        
12 12684 นางสาว อรรธวดี วงด่อน                        
13 12700 นางสาว พรรษวรรณ สุทธนะ                        
14 12716 นางสาว วรรณนิสา ตัวขยัน                        
15 12727 นางสาว ณัฐฐินันท์ อัศวพิทักษ์คีรี                        
16 12728 นางสาว รุ่งทิวา เชอหมื่อ                        
17 12735 นางสาว มัลลิกา ยานะใจ                        
18 12744 นาย รัตตภูมิ คำวัง                        
19 12752 นาย ธีรดนัย บั้งเงิน                        
20 12754 นางสาว จาริกา ผาติพรสมบัติ                        
21 12766 นาย พัสกร อินต๊ะอ้าย                        
22 12772 นางสาว เยาวภา มงคลชัยศาสตร์                        
23 12781 นาย ชินวัตร มณีวงค์                        
24 12790 นาย ตฤษนันท์ ลือสุวรรณ์                        
25 12802 นางสาว ชมพู่ -                        
26 12835 นางสาว สุนิษา ปัญธรรม                        
27 12856 นาย ภาคิน คําบาง                        
28 13082 นาย สุข สมบูรณ์                        
29 13083 นาย ชานนท์ สุริมา                        
30 13333 นางสาว เกวลิน ยี่คำ                        
31 13552 นาย วริทธิ์พล ศรีพรม                        
32 13561 นางสาว สุพิชญา ดวงแจ่มใส                        
33 13564 นาย นิศากร อ่อนชัยภูมิ                        
34 13570 นาย ธนา รุจิธาดาภา                        
35 13571 นางสาว สุกัญญา สุธรรม                        
36 13576 นาย มนัส คำดี                        
37 13577 นางสาว กัญญาภัทร สีลาภเกื้อ                        
38 13584 นางสาว อรพรรณ จูเปาะ                        
39 13611 นาย อภิสิทธิ์ ประทุมมา                        
40 13616 นางสาว กันยา อายี                        
จำนวนนักเรียนชาย 15 คน หญิง 25 คน
17/8/64
   รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 แผนการเรียนภาษาจีน ปีการศึกษา 2/2564  นายภัทรดนัย  หวลศรี
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล                        
1 12611 นาย วรากร วงค์อินทร์                        
2 12616 นางสาว สุภนิช ผลมาก                        
3 12633 นางสาว ศิริวิมล สิงห์หล้า                        
4 12635 นางสาว อัจฉรา ยาวิชัย แขวนลอย                      
5 12670 นางสาว ณัชชา ลิ่มณี                        
6 12673 นางสาว กชกร แม่นเงิน                        
7 12674 นางสาว วิชชุดา ไทซิง                        
8 12676 นางสาว บุตรธิดา พาหา                        
9 12678 นางสาว พิชญาภัค ถานุกร                        
10 12683 นางสาว อฐิติยา สงกา                        
11 12707 นางสาว โยชิญา ซู                        
12 12715 นางสาว สิริมา เบียงแลกู่                        
13 12717 นางสาว บัวหอม นามใส่                        
14 12726 นางสาว อังคนา ซือมือ                        
15 12750 นาย นรบดี จันมณี                        
16 12764 นางสาว รัตติกาล แสงวรรณ                        
17 12784 นางสาว สุธิดา แซ่จี๋                        
18 12792 นางสาว ดวงกมล จิตติวัฒน                        
19 12794 นางสาว ศุภกร จิตไมตรีกุล                        
20 12795 นางสาว ชลลดา มาเยอะ                        
21 12798 นาย เชษฐา​ ตั้งสรรกิจเจริญ                        
22 13094 นางสาว วารี นานา                        
23 13095 นางสาว ศรัณยา กลิ่นแย้ม                        
24 13545 นางสาว สุดา หม่อโป๊ะกู่                        
25 13567 นางสาว กชกร แซ่ว่าง                        
26 13572 นาย นราธิป เชอมือ                        
27 13573 นางสาว อิษยา แซ่ยั้ง                        
28 13583 นางสาว กัลยา เชอมื่อ                        
29 13605 นางสาว อริสลา แก้วดำ                        
จำนวนนักเรียนชาย 4 คน หญิง 25 คน 26/10/64
   รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 แผนภาษาไทย-สังคมศึกษา การงาน ศิลปะ ปีการศึกษา 2/2564                                                                                                                                      น.ส.กอแก้ว  อ่อนสำอางค์ นางสิริพร ด่านบุญเรือง
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล                        
1 12607 นาย ณัฐวุฒิ วงค์ปินตา                        
2 12623 นางสาว ภัคนันท์ บัวดอกตูม                        
3 12649 นาย กิตติศักดิ์ คำแฮ                        
4 12652 นาย กตัญญู ใจเสาร์                        
5 12653 นาย คงกะพัน ขันชุมพล                        
6 12655 นาย ณัฐวุฒิ ใจหมั้น                        
7 12668 นางสาว ชัชฎาภรณ์ บุญรอด                        
8 12675 นาย ปภัสร์พงษ์ บุญชีพ                        
9 12705 นางสาว ปรียาพร เรือนคำ                        
10 12714 นาย นรภัทร แก้วซ้อย                        
11 12721 นางสาว ปิยนัน พูนทอง                        
12 12729 นาย ศุภชัย แซ่ซาง                        
13 12742 นาย ธนารักษ์ สำโรง                        
14 12743 นางสาว แก้วตา มณีรัตน์                        
15 12745 นางสาว พิมผกา ธุวะคำ                        
16 12748 นาย  อัครพล สุภามูล v                      
17 12782 นางสาว ดวงนภา วงค์คำ                        
18 12788 นาย อดิศัย จิตวรางคณา                        
19 12799 นางสาว แพรวา รักษ์เกียรติคุณ                        
20 12804 นางสาว พิมพ์ชนก รูปงาม                        
21 13077 นางสาว อังคนา เทรังษี v                      
22 13288 นาย วีรวัช สาระ                        
23 13293 นางสาว แพรพิไล ยาวิชัย                        
24 13326 นางสาว ณัฐณิชา ใจหมั้น v                      
25 13327 นางสาว ปิยวรรณ เพ็งเพชร v                      
26 13543 นางสาว สุทธิกานต์ ทรงอมรศิริ                        
27 13556 นาย ณัฐนันท์​ คำจันทร์​                        
28 13557 นาย มานิตย์ สลีสองสม                        
29 13560 นาย ชัยสิทธิ์ กิจรักษ์                        
30 13562 นาย กฤษฎา วงค์เมาะ                        
31 13565 นาย จักรี บุญยอด                        
32 13568 นางสาว กัลชญาภรณ์ ภิระ                        
33 13607 นาย ศุภชัย อวดคร่อง                        
จำนวนนักเรียนชาย 18 คน หญิง 15 คน 26/10/64
   รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-การงาน-ศิลปะ ปีการศึกษา 2/2564                                                                                 นางมารินทร์  รักสุข  นางพิมลพร  คำจ้อย
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล                        
1 12618 นางสาว ทิพเกษร คำลือ                        
2 12619 นางสาว ภัสสร ใจอุ่น                        
3 12622 นาย อนุชิต ไฝ่แก้ว                        
4 12632 นางสาว ณัฐทริกา เขื่อนเพ็ชร                        
5 12640 นางสาว วัณนิภา กันธิยะ                        
6 12666 นาย ศุภวัตณ์ ชัยชนะ                        
7 12692 นาย พีระพัฒน์ กรีรัตยากร                        
8 12704 นางสาว หอมนวน -                        
9 12719 นางสาว พิชชากร แก้วพรม                        
10 12737 นางสาว สุนิษา สายแปง                        
11 12740 นางสาว สุภาสินี ผาสบ                        
12 12755 นางสาว เขมิกา พกสุพล                        
13 12763 นาย กิตติพศ ลักษณะ                        
14 12768 นาย พิพัฒน์ ทรายคำ                        
15 12771 นาย ภัทรนันท์ พูลภิญโญ                        
16 12776 นาย เทียนชัย จับใจนาย                        
17 12779 นางสาว บุญธิชา อนันเอื้อ                        
18 12861 นาย ไอยรา เข็มโคตร                        
19 13345 นางสาว ศรีทอง สมคิด v                      
20 13350 นางสาว อิโฟมะ อาโบดีเก้ v                      
21 13546 นางสาว ตรีสุคนธ์ อุไชย                        
22 13553 นาย ยอดสุริยา ปิงวงค์                        
23 13554 นางสาว ปนัดดา หมื่นสมบัติ                        
24 13555 นางสาว อรปรียา ชาวลี้แสน                        
25 13558 นาย พลวัต สิทธิ์ประเสริฐ                        
26 13559 นาย ธนกร อินทุรัตน์                        
27 13563 นางสาว รัตติกาล อกใจ                        
28 13566 นางสาว กนกวรรณ นิมพี                        
29 13569 นาย รพีภัทร อูปสาแก้ว                        
30 13574 นางสาว กิติญาภรณ์ ไฝ่แก้ว                        
31 13575 นาย พณิชพล ปาสำลี v                      
32 13578 นาย สาม สุขใจ                        
33 13579 นาย กีรดิต บั้งเงิน                        
จำนวนนักเรียนชาย 15 คน หญิง 18 คน 13/8/64