รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม 1 ปีการศึกษา 2/2564     น.ส. ปรานอม  ปุกตั้ง
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 12910 เด็กหญิง เจนจิรา   ทองชัย                        
2 12911 เด็กหญิง นุ่น   สมบูรณ์                        
3 12913 เด็กหญิง แพรวา   ลี้แสน                        
4 12915 เด็กหญิง บุญญิศา   นาทะสัน                        
5 12917 เด็กชาย เฉลิมฉัตร   กันยา                        
6 12918 เด็กหญิง รักษา   นามแสง                        
7 12934 เด็กหญิง ไฮซิน   คีลาวงษ์                        
8 12938 เด็กชาย ศรีราพงค์   ชัยชนะ                        
9 12942 เด็กชาย นันทลักษณ์   ระพิสุวรรณ                        
10 12951 เด็กหญิง อมรรัตน์   ศรีเล็ก                        
11 12953 เด็กชาย ณัฐภูมิ   ลี้แสน                        
12 12954 เด็กชาย วรัญญู   กันทะเตียน                        
13 12960 เด็กหญิง น้องหอม   บุญยง                        
14 12963 เด็กชาย ภูริ   บุญชัยเลิศ                        
15 12965 เด็กหญิง สุนิสา   ก๋าหะ                        
16 12971 เด็กหญิง พิมพ์นิภา   ก๋องคำ                        
17 12974 เด็กหญิง พัชราภา   ทินวา                        
18 12976 เด็กหญิง ตติยา   กิ่งพาล                        
19 12981 เด็กหญิง มะลิ   นำชัย                        
20 12982 เด็กหญิง ภัทรวดี   ศิลชัย                        
21 12990 เด็กหญิง นิชาภา   ศรีสองสม                        
22 12993 เด็กหญิง รัติกาล   เบเชกู่                        
23 12996 เด็กชาย ทักษ์ดนัย   สุวรรณศรี                        
24 12998 เด็กหญิง ณัชชา   ขันทองดี                        
25 13006 เด็กหญิง กุสุมา   เขื่อนเพชร                        
26 13015 เด็กหญิง ขนิษฐา   บุริจันทร์                        
21/10/64
จำนวนนักเรียน ชาย 7 คน หญิง 19 คน
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2/2564  นางคำมูล  มากสุข , นางมาลัย  สุตา
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 12922 เด็กชาย ณัฐวุฒิ   กันติ๊บ                        
2 12924 เด็กหญิง ชมพู   บริสุทธิ์                        
3 12927 เด็กหญิง ทักษอร   สีทับทิม                        
4 12929 เด็กชาย นัฐธพงศ์   อดทน                        
5 12931 เด็กชาย พีรพัฒน์   พรมมา                        
6 12944 เด็กชาย ปรัชญานนท์   ลาภใหญ่                        
7 12945 เด็กหญิง ณัฐวดี   จงเจริญ                        
8 12956 เด็กหญิง สายธาร   จันทาวี                        
9 12962 เด็กชาย วิศรุต   ยังวัน                        
10 12968 เด็กหญิง มนัสนันท์   ก่อเจริญ                        
11 12977 เด็กหญิง ธัญชนก   สมอนันต์                        
12 12979 เด็กชาย ปิติชัย   ชัยชนะ                        
13 12984 เด็กชาย ปิยังกูร   อินหลาน                        
14 12986 เด็กชาย เจษฎา   วงค์ตันกาศ                        
15 12987 เด็กชาย เกรียงไกร   เชียงหล้า                        
16 12994 เด็กหญิง นิชนันท์   กันทะวงค์                        
17 12995 เด็กชาย ราชศักดิ์   ปุกคำ                        
18 12999 เด็กหญิง พัชริญา  กันทะสาน                        
19 13003 เด็กหญิง วิลาสินี   ลือสุวรรณ์                        
20 13005 เด็กชาย วิษณุ   แนมขุนทด                        
21 13012 เด็กหญิง ปรัศมน   จรูญพัฒนา                        
22 13016 เด็กชาย อภิชาติ   วัชรคุณากร                        
23 13022 เด็กหญิง บารมี   ใจยะสุ                        
24 13026 เด็กหญิง นัตชา   งามแสง                        
25 13031 เด็กชาย พีรพล   ริยะเทน                        
26 13041 เด็กชาย ณัฐภัทร   รินคำ                        
จำนวนนักเรียน ชาย 14 คน หญิง 12 คน 21/10/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม 3 ปีการศึกษา 2/2564   นางอังคณา  ณ พิกุล , นายอภิสิทธิ์  นวลคำวัง
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 12925 เด็กชาย สุรพงษ์  เขื่อนเพชร                        
2 12926 เด็กชาย ปริญญา   แทนสา                        
3 12933 เด็กหญิง เบญญาภา วงค์เตียมใจ                        
4 12935 เด็กชาย เสถียร  เรืองฤทธิ์                        
5 12947 เด็กหญิง พิมนิกา   ชุ่มมงคล                        
6 12966 เด็กชาย กฤษณะ   กันติ๊บ                        
7 12967 เด็กชาย อนุสรณ์   ทะพา                        
8 12972 เด็กหญิง ชวิศา   ยอดเงิน                        
9 12973 เด็กหญิง ประกายพรึก  สุริยะวงค์                        
10 12978 เด็กหญิง พิม   นามจาย                        
11 12980 เด็กหญิง เจนรจิต   ลุ้งกี่                        
12 12985 เด็กชาย นภัสกร   ลือสุวรรณ                        
13 12992 เด็กชาย วนชล   ลิมวนาทิพงษ์                        
14 13000 เด็กชาย พงศกร   อาดือ                        
15 13002 เด็กชาย นัฐวุฒิ   อาจคงหาญ                        
16 13007 เด็กชาย ธาวิน   ร่วงสุวรรณ์                        
17 13017 เด็กหญิง ขวัญพิชชา   อารีย์                        
18 13018 เด็กหญิง ประภาวรินทร์   พรมแก้ว                        
19 13019 เด็กหญิง อรัสมา   กันติ๊บ                        
20 13028 เด็กชาย จักรพงษ์   อวดสุข                        
21 13030 เด็กหญิง ชนากานต์ จิตไมตรีกุล                        
22 13034 เด็กชาย วิธวัฒน์   พสิษฐ์อัษฎายุธ                        
23 13036 เด็กหญิง ขวัญจิรา   บัญชาโชค                        
24 13037 เด็กหญิง แดง   นวลแสง                        
25 13050 เด็กหญิง วันวิสา   แซ่สี                        
21/10/64
จำนวนนักเรียน ชาย 12 คน หญิง 13 คน
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม 4 ปีการศึกษา 2/2564   นางดวงฤดี  บุญเรือง , นางสุชาดา  ใจตุ้ย
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 12912 เด็กหญิง สุชานรี   เตจ๊ะสร้อย                        
2 12914 เด็กหญิง สุทธินันท์   สิทธิสอน                        
3 12919 เด็กหญิง ธารน้ำ   ทองนาค                        
4 12920 เด็กหญิง ดวงใจ   หน่อแก้ว                        
5 12923 เด็กชาย ศุภวัฒน์   บุญชู                        
6 12930 เด็กชาย นัฐธพร   อดทน                        
7 12936 เด็กชาย หนุ่ม   นาสาม                        
8 12943 เด็กชาย อภิชาต  บวรวิชจิรัสม์                        
9 12946 เด็กชาย ภูวดล   ศรีสงค์                        
10 12957 เด็กหญิง วิมลรัตน์   เวียงมูล                        
11 12959 เด็กชาย ธนพัฒน์   อุโมงค์                        
12 12961 เด็กหญิง เปาหอม   ไทยใหญ่                        
13 12964 เด็กชาย สันติพงศ์   ศรีโยธี                        
14 12969 เด็กชาย ธนกร   สามคำ                        
15 12983 เด็กชาย ภัทรดนัย   ศิลชัย                        
16 12988 เด็กหญิง อรวรรณ จันทร์ชุม                        
17 12991 เด็กหญิง พิมพ์ชนก   ริยะเทน                        
18 13010 เด็กหญิง พิมชนก   ด้วงชุมภู                        
19 13011 เด็กหญิง รุ่งทิวา  กันทะ                        
20 13013 เด็กหญิง หนึ่งธันวา   บอริน                        
21 13014 เด็กชาย กฤษณ์   สุวดี                        
22 13038 เด็กหญิง ปุณรัศมิ์   งามเมือง                        
23 13042 เด็กชาย อาจ่า   แซะฟาง                        
24 13047 เด็กหญิง ศิริพรรณ   พรมณี                        
25 13063 เด็กชาย วีรพล ปัญญาโนกาศ                        
จำนวนนักเรียน ชาย 12 คน หญิง 13 คน 21/10/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม 5 ปีการศึกษา 2/2564   นางอรณัญช์  เชียงแรง 
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 12900 เด็กหญิง ณัฐชยา ฉิมเพ็ง                        
2 12916 เด็กหญิง คณิศร   อโนพงศ์                        
3 12921 เด็กชาย สิรวิชญ์   ไชยล้อม                        
4 12928 เด็กชาย จิราภาส   สุขกะสิงห์                        
5 12932 เด็กหญิง เจนจิรา   พรศิริ                        
6 12940 เด็กหญิง กุหลาบ   มาเยอะ                        
7 12941 เด็กชาย ธิติวัฒน์   ทาศักดิ์                        
8 12949 เด็กชาย ไกรวิชญ์   ยานะใจ                        
9 12950 เด็กหญิง ทิฆัมพร   มณีวงค์                        
10 12952 เด็กชาย ณภัศ   งามเลิศ                        
11 12955 เด็กหญิง ปิยะฉัตร   ธิขาว                        
12 12970 เด็กหญิง สิริกร   คำวัง                        
13 12975 เด็กชาย ภควัตร   ศรีบุรี                        
14 12989 เด็กชาย ชนกันต์   แก้ววิเศษ                        
15 12997 เด็กหญิง พลอย   อินคำ                        
16 13001 เด็กชาย อมรพันธ์  ตัวขยัน                        
17 13004 เด็กชาย ฉัตรชัย  ปุกคำ                        
18 13008 เด็กชาย ชัยมงคล   ลาตคำ                        
19 13023 เด็กชาย อดิศร  อินต๊ะปัญญา                        
20 13024 เด็กหญิง หอม  ปิ่นโย                        
21 13025 เด็กหญิง วรัญญา   วงค์ปินตา                        
22 13029 เด็กชาย จิราธร   สุขกะสิงห์                        
23 13043 เด็กหญิง จันทะรัด   ตาฮอง                        
24 13044 เด็กชาย วายุภัทร   ทูลภิรมย์                        
25 13059 เด็กหญิง ปรีญาณี ไชยสาร V                      
จำนวนนักเรียน ชาย 13 คน หญิง 12 คน 21/10/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม 6 ปีการศึกษา 2/2564    นายศุภเลิศ  ท่าม่วง
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 13021 เด็กหญิง วรัญญา   ไทยใหญ่ 3/1                      
2 13032 เด็กหญิง บุษราครัม์   เลขนอก 3/1                      
3 13033 เด็กชาย สถาพร   ลาดศรี 3/1                      
4 13035 เด็กชาย ธนกฤต   ปุณยาภรณ์สกุล 3/1                      
5 13039 เด็กหญิง ณิศวรา   การกัณหา 3/1                      
6 13040 เด็กหญิง นวล  หลวงติ๊บ 3/1                      
7 13048 เด็กหญิง นภัสสร   แสงหล้า 3/1                      
8 13052 เด็กหญิง ภควรรณ   จันทร์ภาส 3/2                      
9 13053 เด็กชาย บูรณ์  บุญมา 3/1                      
10 13064 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ วงค์อ่อน 3/3                      
11 13065 เด็กชาย ภัทรพงค์ เมืองวงค์ 3/3                      
12 13074 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ไชยชมภู 3/4                      
13 13092 เด็กชาย สุขสวัสดิ์ เตอเช่ 3/3                      
14 13101 เด็กหญิง ธิดาพร เหลี่ยมทองหลาง 3/5                      
15 13289 เด็กชาย วิธวิทย์ วู 3/3                      
16 13294 เด็กชาย เตวิช พรมชัย 3/3                      
17 13304 เด็กหญิง เรณู อุ้ยฮ้วน 3/2                      
18 13322 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ บุญสะอาด 3/2                      
19 13344 เด็กชาย ปริยะ สุดาจันทร์ 3/3                      
20 13346 เด็กชาย ธีรเมท สีปัดขัน 3/5                      
21 13592 เด็กหญิง นิสา แสนศรีสม 3/4                      
22 13593 เด็กหญิง สิริพร จำปาทราย 3/2                      
23 13596 เด็กหญิง จิราพร แซ่ย่าง 3/5                      
24 13599 เด็กชาย ดูกะ เยเปียงกู่ 3/5                      
25 13614 เด็กชาย ธนานุรักษ์ ทาสีฟู 3/4                      
จำนวนนักเรียน ชาย 14 คน หญิง 11 คน 21/10/64