รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม 1 ปีการศึกษา 2/2564   นายโกวิท  รักทรงธรรม
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 13103 เด็กหญิง มนฑะกานต์    ศรีสองสม                        
2 13105 เด็กหญิง พิชชานันท์   จันเลน                        
3 13108 เด็กชาย อานนท์   บุญเมือง                        
4 13125 เด็กหญิง พิชญธิดา    รอดอินทร์                        
5 13127 เด็กชาย ยุทธนาวี    ราชพิบูลย์                        
6 13134 เด็กชาย วรวุฒิ   ริยะเทน                        
7 13138 เด็กชาย ก้องเกียรติ    รวยทรัพย์                        
8 13141 เด็กชาย ภูเบศวร์    เรือนคำ                        
9 13145 เด็กหญิง ชญานันท์    กันศรี                        
10 13158 เด็กชาย ปารมี    บูรณดีน                        
11 13159 เด็กชาย กิตติโสภณ    พงศ์เกตุ                        
12 13162 เด็กชาย ก้องภพ    เขื่อนเพชร                        
13 13165 เด็กหญิง  เทพธิดา    สุขเกษมวงศ์                        
14 13167 เด็กชาย วสุธันย์    เเก้วกาศ                        
15 13170 เด็กชาย นภสินธุ์    พิมทอง                        
16 13189 เด็กหญิง บัวหอม    วิชัย                        
17 13190 เด็กชาย แสงหาญ    จันต๊ะ                        
18 13196 เด็กหญิง พรทิพย์    โว่ยลอง                        
19 13200 เด็กชาย วัชรพงษ์   วังเสาร์                        
20 13207 เด็กชาย สมบูรณ์   บูรณดีน                        
21 13216 เด็กหญิง นางแล    อาม่อ                        
22 13217 เด็กชาย ชยกร    วิริยะ                        
23 13223 เด็กหญิง พุทธิชา    จันทวงษ์                        
24 13226 เด็กหญิง อินทุอร    พันดี                        
25 13228 เด็กชาย พีรพล    แซ่ตั้ง                        
26 13229 เด็กหญิง ปรียานุช    บุญมี                        
27 13233 เด็กชาย เจเจ    อุ่นคำ                        
28 13242 เด็กชาย ศิรากร    ดวงแก้ว                        
29 13243 เด็กชาย ทักษ์ดนัย    พิมพ์ลี                        
30 13245 เด็กหญิง อรวรรณ    สัตย์ธรรม                        
31 13248 เด็กหญิง กฤติยา    ชาดา                        
จำนวนนักเรียน    ชาย 18 คน   หญิง 13 คน 21/10/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2/2564   นายภาวัต  เต่านันท์  
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 13106 เด็กชาย ประเวศน์    พานพ่วง                        
2 13110 เด็กหญิง ธันยพร ยอดเเก้ว                        
3 13111 เด็กหญิง นุ่น    พม่า                        
4 13118 เด็กชาย ทวีศักดิ์    การคมซื่อ                        
5 13121 เด็กชาย ประมวล    แก้ว                        
6 13126 เด็กชาย นภัทรศกร   จันทร์เลน                        
7 13128 เด็กหญิง จินดา   อุ่นคำ                        
8 13129 เด็กชาย ลภัส    เตจ๊ะสร้อย                        
9 13139 เด็กหญิง ภรธิดา    ตายังติ๊บ                        
10 13147 เด็กชาย ล่าขิ่น    บุญเรือง                        
11 13150 นางสาว แพร    แสงแก้ว                        
12 13152 เด็กหญิง ศศินิภา   สาระ                        
13 13153 เด็กชาย ธีรภาพ     แสงดี                        
14 13156 เด็กชาย เดชดนัย    ชี้แจง                        
15 13164 เด็กชาย วรวุฒิ    สุขเกษม                        
16 13169 เด็กหญิง อ้อม    มอญเเสง                        
17 13173 เด็กหญิง กมลวรรณ    เกตุคำขวา                        
18 13183 เด็กชาย พุฒิพงค์    นาทะสัน                        
19 13188 เด็กหญิง อินทิวา   ปุกคำ                        
20 13197 เด็กหญิง เกตน์สิรี   หีมหรูน                        
21 13203 เด็กชาย รัฐนันท์    เรือนคำ                        
22 13208 เด็กหญิง กรรณิการ์    ทองคนทา                        
23 13210 เด็กหญิง กุลธิดา    อุปละ                        
24 13232 เด็กชาย สหรัตน์    ธิธรรมมา                        
25 13236 เด็กชาย ณัฐพล    แซ่ลี                        
26 13237 เด็กหญิง อชิระญา    เรือนคำ                        
27 13238 เด็กชาย ธนกฤต    จันทร์ชุม                        
28 13251 เด็กหญิง จุฑามาศ    กล้าหาญ                        
29 13255 เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์    พันทอง                        
30 13264 เด็กหญิง วิไลลักษณ์    ลือเรือน                        
31 13285 เด็กชาย ณัฐวุฒิ    เรือนคำ                        
จำนวนนักเรียน ชาย 16 หญิง 15 21/10/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม 3 ปีการศึกษา 2/2564   นางทิพวรรณ  ปันมิตร
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 13116 เด็กชาย เอกพงษ์    สร้อยคำ                        
2 13117 เด็กหญิง ศรีรัตน์    ชูแสงเทียน                        
3 13123 เด็กหญิง อรชัญญา    เลื่อนลอย                        
4 13124 เด็กชาย ภูมิ    ชาวลี้แสน                        
5 13130 เด็กหญิง แคลลี่   โนใจ                        
6 13131 เด็กชาย วงค์รักษ์    อินวงค์                        
7 13133 เด็กหญิง คีย์ตาพัต    คำวัง                        
8 13136 เด็กชาย ธนกฤต   บอรินทร์                        
9 13137 เด็กชาย ธนานนท์    วงศ์เเสง                        
10 13143 เด็กหญิง กมลลักษณ์   ศิลชัย                        
11 13144 เด็กหญิง ชุติกาญจน์   มุณีจันทร์                        
12 13160 เด็กชาย กฤตเมธ    คำลือ                        
13 13172 เด็กชาย สุทธิพงษ์   นามวงค์                        
14 13174 เด็กหญิง กัญญารัตน์    สิทธิ์บุ่น                        
15 13181 เด็กหญิง โชติกา    อารีย์                        
16 13185 เด็กชาย ชนาธิป    มาสุข                        
17 13194 เด็กชาย ภครวัฒน์    ศรีวรรณ์                        
18 13198 เด็กชาย กิติธนา    คำรังษี                        
19 13199 เด็กหญิง หยาดทิพย์   คำวัง                        
20 13201 เด็กชาย ธนภัทร    ทรงอมรศิริ                        
21 13204 เด็กหญิง ธิดารัตน์    นำพา                        
22 13211 เด็กชาย ชิษณุพงศ์    ขุนเตรียม                        
23 13224 เด็กหญิง ปิยวรรณ   หมวดเตี้ย                        
24 13227 เด็กชาย ณัฎฐากร  หวังผล                        
25 13231 เด็กหญิง สุภามาศ    มหาชนนท์                        
26 13234 เด็กชาย ปี    เมคา                        
27 13241 เด็กชาย พิชญะ   ไฝ่คำ                        
28 13253 เด็กหญิง ศศินา มาเยอะ                        
29 13256 เด็กชาย ศิรวิทย์    จินดาธรรม                        
30 13274 เด็กชาย พัฒนพร    สุวรรณ                        
31 13275 เด็กหญิง พรรณทิภา    พุ่มพันธ์                        
จำนวนนักเรียน    ชาย 17 คน   หญิง 14 คน 21/10/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม 4 ปีการศึกษา 2/2564     นายพูนศักดิ์   สุธีชัย
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 13093 เด็กชาย ธรณินทร์ คล้ายฉ่ำ                        
2 13112 เด็กหญิง ผึ้ง    สันทราย                        
3 13113 เด็กชาย สมชาย    ลุงวิ                        
4 13114 เด็กหญิง น้ำขิง    อินคำ                        
5 13119 เด็กชาย ชวภณ    ตันหนิม                        
6 13120 เด็กชาย ต้น    พม่า                        
7 13132 เด็กหญิง ศิริภรณ์   ยาดี                        
8 13140 เด็กชาย ภักดี    ดวงสนิท                        
9 13146 เด็กชาย ศิวนาถ    อินต๊ะสอน                        
10 13149 เด็กชาย เจษฎา ชำนาญยา                        
11 13157 เด็กชาย ทัด    สมบูรณ์                        
12 13163 เด็กหญิง ดวงกมล    เกี๋ยงแก้ว                        
13 13166 เด็กหญิง พิชญสินี    แก้วจุลาด                        
14 13168 เด็กชาย จันทร์    แสงเมือง                        
15 13171 เด็กชาย พิเชษฐ์    สุวรรณ                        
16 13178 เด็กหญิง เมษา    บุญมา                        
17 13180 เด็กหญิง จันทร์    ปิ่นโย                        
18 13184 เด็กชาย ธนบดี    จันทรมณี                        
19 13187 เด็กชาย บัญญวัต    ปินตาสาร                        
20 13191 เด็กหญิง อินทิรารัตน์   คำอินทร์                        
21 13193 เด็กหญิง วิลาวรรณ    บุญธรรม                        
22 13195 เด็กชาย ธันวา    พูนวิศวานนท์                        
23 13205 เด็กหญิง จุฑาธิบดิ์    ไชยอาม                        
24 13209 เด็กหญิง กันติชา    วัฒนาชัยมงคล                        
25 13212 เด็กชาย พิทวัส    ยำหาน                        
26 13213 เด็กหญิง อารียา   ซัมมิยะ                        
27 13214 เด็กหญิง จาม    มอญเรือง                        
28 13219 เด็กชาย จิรพัส    สมุดความ                        
29 13225 เด็กหญิง เปมิกา    สุวรณศรี                        
30 13239 เด็กชาย สุริยา    ใจใส                        
จำนวนนักเรียน    ชาย 16 คน   หญิง 14 คน 21/10/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม 5 ปีการศึกษา 2/2564   น.ส.อุษณิษา  มหาวรรณ์  
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 13107 เด็กชาย หนึ่ง   ศรีปัญญา                        
2 13109 เด็กหญิง เมธารักษ์    อารีย์                        
3 13115 เด็กหญิง จิ้ง    คำเเก้ว                        
4 13122 เด็กชาย จักรภัทร    เขยตุ้ย                        
5 13135 เด็กหญิง ปภัทรสร    จันสม                        
6 13142 เด็กหญิง ณิชาภัทร    คำแฮ                        
7 13148 เด็กหญิง เปมิกา   ตื้อยศ                        
8 13151 เด็กชาย ธนวัตร์    มูลเอ้ย                        
9 13154 เด็กชาย ปุรวัชร   กันจินะ                        
10 13155 เด็กหญิง บุญยวีร์    เยเบียงกู่                        
11 13161 เด็กชาย พีรัชชัย    วงสร้างเงิน                        
12 13176 เด็กหญิง สายสมร    คำมา                        
13 13177 เด็กหญิง พรพิมล  มะโนสุข                        
14 13179 เด็กชาย ปราการ    แสนทิพย์                        
15 13182 เด็กชาย วรินทร    เขื่อนเพชร                        
16 13202 เด็กชาย นันพิพัฒน์    บั้งเงิน                        
17 13206 เด็กชาย เมือง   แสงคำ                        
18 13215 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ พรศิริ                        
19 13218 เด็กหญิง สุวรรณี    คาล่า                        
20 13220 เด็กชาย ชนนวัต    เข็มโคตร                        
21 13221 เด็กหญิง จรรยวรรณ   ถานุกร                        
22 13230 เด็กชาย ธนวัฒน์  ใจเต็ม                        
23 13235 เด็กชาย นพรักษ์ เตจะวงค์                        
24 13240 เด็กหญิง อารีรัตน์    สอนบาลี                        
25 13244 เด็กชาย วัณณุวรรธน์   สุทธิแสน                        
26 13247 เด็กชาย ใช้   ตาพรม                         
27 13249 เด็กหญิง ศุภัชชา   แซ่ลิ้ม                        
28 13257 เด็กชาย ภาคิน    วิบูลจิตธรรม                        
29 13260 เด็กชาย พงศกรณ์   สมประสงค์                        
30 13262 เด็กหญิง พิชญ์สินี    จะพือ                        
จำนวนนักเรียน    ชาย 17 คน   หญิง 13 คน 21/10/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม 6 ปีการศึกษา 2/2564   นายเทพวรา  อนันต์
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล                        
1 13246 เด็กชาย พงศกร   บุญเทียม 2/4                      
2 13254 เด็กชาย ยูจีน    บารโลว์ 2/4                      
3 13261 เด็กชาย รัฐศาสตร์    สลีสองสม 2/1                      
4 13267 เด็กชาย เวียไซ    แซ่มัว 2/4                      
5 13269 เด็กหญิง มาดี    หมื่นเหล็ก 2/1                      
6 13281 เด็กชาย สมชาย   ลาเชกู่ 2/5                      
7 13282 เด็กชาย สรภพ    ทองศิริพงศ์ 2/5                      
8 13283 เด็กชาย วิษณุสรรค์   ดวงใจ 2/3                      
9 13287 เด็กหญิง ปิยะวดี   พระสิงห์ 2/2                      
10 13292 เด็กหญิง นิตยา    ตั้งสันติโรจนกุล 2/4                      
11 13295 เด็กชาย วิชัย   สุขเงิน 2/4                      
12 13310 เด็กหญิง ณัฐวลัญช์   อุ่นญาติ v 2/2                      
13 13311 เด็กหญิง ปาลิตา   ศรีหาภูธร v 2/3                      
14 13312 เด็กหญิง อธิชา   แสงหิรัญ v 2/3                      
15 13340 เด็กหญิง จรรยพร บุญยอง 2/3                      
16 13341 เด็กชาย แสง  - 2/5                      
17 13342 เด็กหญิง นนท์  - 2/5                      
18 13343 เด็กชาย วอร์เรน จื่อหยวน โท 2/3                      
19 13589 เด็กหญิง พิยดา เยอะเหนือ 2/2                      
20 13591 เด็กชาย ปฐวีกานต์ จันทร์คง 2/3                      
21 13594 เด็กหญิง เพชรณิชา จำปาทราย 2/2                      
22 13595 เด็กชาย เอกภาพ แซ่ย้า 2/2                      
23 13597 เด็กหญิง กล้าฝัน วิศวศุจิชน 2/5                      
24 13600 เด็กหญิง ปภาดา ใจบุญ 2/2                      
25 13601 เด็กชาย สุรเดช มาเยอะ 2/4                      
26 13602 เด็กหญิง สุนิสา ลุ้งกี่ 2/4                      
27 13604 เด็กชาย เอกราช ไอสาม 2/2                      
28 13609 เด็กหญิง เกศกนก ขามป้อมนอก 2/5                      
29 13612 เด็กหญิง ณัฐณิชา สร้างช้าง 2/3                      
30 13618 เด็กชาย ธีรภัทร กันทะวงศ์ 2/5                      
จำนวนนักเรียน    ชาย 15 คน   หญิง 15 คน 21/10/64