รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม1 ปีการศึกษา 2/2564  นางสกุณี นิยม , นายบัลลังก์  มูลแจ่ม
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล                        
1 13352 เด็กชาย สุภกิตติ์ เปิดจรัสแสง                        
2 13359 เด็กหญิง เดือนนภา ภูพิลา                        
3 13373 เด็กชาย วทัญญู แซ่คง                        
4 13374 เด็กชาย เขมินท์ จิตไมตรีกุล                        
5 13375 เด็กหญิง ปรียารัตน์ จันทร์ชุม                        
6 13378 เด็กหญิง ศศินิภา เชียงคำ                        
7 13379 เด็กหญิง กานต์สิริ วงค์แก้ว                        
8 13382 เด็กชาย ชนะพล เสนหอม                        
9 13385 เด็กชาย พีรพงษ์ สายสุวรรณ                        
10 13390 เด็กหญิง แสงเอ้ย สามคำ                        
11 13391 เด็กหญิง ณัฐชญา อาจอ                        
12 13393 เด็กหญิง วาสนา พิลานอก                        
13 13394 เด็กหญิง มีนา จอมเเก้ว                        
14 13407 เด็กหญิง ชญานิจ อยู่ภู่                        
15 13444 เด็กชาย ศุภกฤต สุขคำ                        
16 13445 เด็กหญิง มูมู  (ฤทัยทิพย์)                          
17 13446 เด็กหญิง นัชฎาพร อารีย์                        
18 13448 เด็กหญิง เสาร์คำ นำแสง                        
19 13450 เด็กชาย เท                          
20 13451 เด็กหญิง ดลฤทัย สุทธิวนาสกุล                        
21 13452 เด็กหญิง พร วงศ์ษา                        
22 13453 เด็กหญิง พลอย วิชัย                        
23 13454 เด็กชาย ธันวา บั้งเงิน                        
24 13455 เด็กหญิง ปิยธิดา แซ่จ๋าว                        
25 13457 เด็กหญิง เดือน เจริญศรี                        
26 13458 เด็กหญิง สุพิชญ์ อุ้ยหา                        
27 13461 เด็กหญิง ภัทรจาริน ตันมีทา                        
28 13518 เด็กหญิง ขณิฐา โชเชกู่                        
29 13519 เด็กหญิง กัลยา เชอหมื่อ                        
จำนวนนักเรียน ชาย 8 หญิง 21 21/10/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม 2  ปีการศึกษา 2/2564  น.ส.นัทธมน  จันทร์ใส
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล                        
1 13358 เด็กชาย วัชรพงษ์ ปากดี                        
2 13376 เด็กชาย คณิศร หอมภูงา                        
3 13377 เด็กหญิง กฤติยา คำรังษี                        
4 13380 เด็กชาย รามิล ใจวงค์                        
5 13381 เด็กหญิง นภัสวรรณ รัตนอาสนรมย์                        
6 13383 เด็กชาย ปรัชญา จอมภา                        
7 13384 เด็กชาย สรอรรถ สุภัทร์อกนิษฐ์                        
8 13386 เด็กหญิง มะลิวัลณ์ ทรายชมภู                        
9 13387 เด็กชาย รัฐภูมิ กาจุม                        
10 13388 เด็กหญิง ณัฏจพร แสงแก้ว                        
11 13389 เด็กชาย ธรรมวุฒิ มะเดื่อ                        
12 13392 เด็กหญิง น้ำหวาน คำยี่                        
13 13395 เด็กหญิง วราภรณ์ ปัญญา                        
14 13442 เด็กชาย ศุภสิน โมราเจริญ                        
15 13443 เด็กชาย คำแก้ว คำดี                        
16 13447 เด็กหญิง เกตุสุดา เศษสูงเนิน                        
17 13449 เด็กชาย หน่อเคอ ไทยใหญ่                        
18 13456 เด็กชาย ชินวุฒิ พูเบะ                        
19 13459 เด็กหญิง สุลัดดา นามวงค์                        
20 13460 เด็กหญิง ทากะโกะ มาทูโอะ                        
21 13462 เด็กหญิง ธนพร สุวรรณ์                        
22 13463 เด็กชาย ปิยนันท์ ปันสุพฤกษ์                        
23 13464 เด็กชาย พีรพัฒน์ จินะคำ                        
24 13511 เด็กหญิง ขนิษฐา ปุกคำ                        
25 13512 เด็กชาย กษิดิ์เดช นางแล                        
26 13513 เด็กชาย วุฒิชัย บั้งเงิน                        
27 13514 เด็กหญิง ณัฐพร เสนาพงษ์                        
28 13515 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ พรมถิน                        
29 13516 เด็กหญิง จันทร์จิรา อารี                        
จำนวนนักเรียน ชาย 16 หญิง 13 21/10/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม 3 ปีการศึกษา 2/2564  นางพัฒนา  เครือบุญ
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล                        
1 13356 เด็กชาย ปรัชญา พูลผล                        
2 13396 เด็กหญิง รุจจิรา ยาวิชัย                        
3 13399 เด็กหญิง กันติชา แออู่                        
4 13400 เด็กชาย ณัฐดนัย บั้งเงิน                        
5 13401 เด็กหญิง ทิพย์สุวรรณ ศรีอินทร์                        
6 13404 เด็กหญิง นริศรา นัยนันท์                        
7 13405 เด็กชาย ศิรวุฒิ วิวัฒนะ                        
8 13406 เด็กหญิง รัชนก แซ่ลี่ v                      
9 13408 เด็กชาย กฤษฎา สารใจ                        
10 13409 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ใบพร้าว                        
11 13410 เด็กหญิง สุภาพร แก้วมูล                        
12 13413 เด็กชาย กิตติพล ศรีเจริญ                        
13 13414 เด็กหญิง มุกตะวัน ไชยชมภู                        
14 13415 เด็กชาย วิทวัส กามล v                      
15 13416 เด็กหญิง ฬสุภา สุวรรณศรี                        
16 13417 เด็กชาย วรวิทย์ ทาชุมภู                        
17 13467 เด็กชาย อธิภัทร มามูล                        
18 13468 เด็กชาย ณัฐวัศ สิงห์ไชย                        
19 13470 เด็กชาย จอมแสง จอมทัพไท                        
20 13471 เด็กหญิง น้ำ อานี v                      
21 13474 เด็กชาย หาญเครือ  -                        
22 13476 เด็กหญิง กรรณิการ์ ผิวผ่อง                        
23 13477 เด็กชาย สุรินทร์ คำแดง                        
24 13478 เด็กชาย ประเสริฐ มาเยอะ                        
25 13482 เด็กหญิง ภัทรธิดา บุญวงค์                        
26 13483 เด็กชาย จิรศักดิ์ สุปัญโญ                        
27 13484 เด็กหญิง ภัคนันท์ เขื่อนเพชร                        
28 13485 เด็กชาย ฐาปกรณ์ เพ็งอ้น                        
29 13524 เด็กหญิง วรวรรณ จำลองเดช                        
จำนวนนักเรียน ชาย 16 หญิง 13 21/10/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม 4 ปีการศึกษา 2/2564  นางปวีณ์สุดา บุญเกิด
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล                        
1 13397 เด็กชาย ภูรินทร์ อุ่นเรือน                        
2 13398 เด็กหญิง สโรชา บุญแตง                        
3 13402 เด็กชาย พรเทพ โพธะนัง                        
4 13403 เด็กหญิง พิยดา สายใย                        
5 13411 เด็กชาย ณัฐวุฒิ คำวัง                        
6 13412 เด็กชาย ชนาธิป เตจ๊ะ                        
7 13418 เด็กหญิง ณัฐชญา รักญาติ                        
8 13465 เด็กชาย ฤทธิ์ชาติ ดวงแดง                        
9 13466 เด็กหญิง สุกระดา แสนเหลี่ยว                        
10 13469 เด็กชาย ธนพล ลุงซื่อ                        
11 13472 เด็กชาย ปิยพงค์ เเก้วบำรุง                        
12 13473 เด็กชาย กัญธเนศ ศรีวิชัย                        
13 13475 เด็กชาย ณัฐฏกิจ โรจนคีรีสันติ                        
14 13479 เด็กชาย รพีพงษ์ แซ่มัว                        
15 13480 เด็กหญิง ลักขณา สุขเจริญ                        
16 13481 เด็กหญิง กฤษณา แยซอกู่                        
17 13486 เด็กชาย นราวิชญ์ บุญมาตย์                        
18 13487 เด็กชาย ไอศวรรย์ สุรินตา                        
19 13525 เด็กหญิง พิชญา ไชชนะ v                      
20 13526 เด็กหญิง เบญญาพร สุภาษี v                      
21 13529 เด็กหญิง สู่ขวัญ รัสดาดาน v                      
22 13531 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ ใจทัศน์ v                      
23 13534 เด็กหญิง ปภาวินท์ พลดีเจริญ                        
24 13535 เด็กหญิง สุดารัตน์ หนทอง                        
25 13536 เด็กชาย สุทธิพจน์ หนทอง                        
26 13537 เด็กหญิง ปดิวรัตน์ดา ศรีบุรี                        
27 13539 เด็กชาย ภูริพัฒน์ ดีหนู                        
28 13540 เด็กชาย เหมวิชญ์ จันทร์เก                        
29 13541 เด็กหญิง ภัณทิรา แซ่สี v                      
จำนวนนักเรียน ชาย 15 หญิง 14 21/10/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม 5 ปีการศึกษา 2/2564      นางรุจิรา  จันทร์เกษม
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล                        
1 13354 เด็กหญิง มาริสา มอยบุญ                        
2 13361 เด็กชาย ธนกร โกติแพง                        
3 13362 เด็กชาย อนุชา วสุนันท์                        
4 13363 เด็กหญิง ปิยฉัตร ผาสบ                        
5 13366 เด็กชาย ศิรภัทร ศรีใจ                        
6 13368 เด็กชาย เกรียงศักดิ์ วิชัย                        
7 13369 เด็กชาย บุญแสง ศรีวรรณ                        
8 13370 เด็กหญิง เรวดี แสนเหลี่ยว                        
9 13371 เด็กชาย นันทภพ ทองฤทธิ์                        
10 13372 เด็กชาย วรเมธ แสนเป๊ก                        
11 13421 เด็กชาย ณัฐวัศ สมสุรินทร์                        
12 13423 เด็กหญิง สุธาสิณี ธุวะคำ                        
13 13428 เด็กชาย หนึ่ง สมสี                        
14 13429 เด็กหญิง มัญชุพร เชื้อเมืองพาน                        
15 13430 เด็กชาย สิรวิชญ์ บรรลุศักดิ์                        
16 13432 เด็กชาย นำโชค แซ่ว่าง                        
17 13433 เด็กหญิง เเก้มเพ็ชร เมืองงาม                        
18 13434 เด็กหญิง อริสรา ชัยปัญญา                        
19 13436 เด็กหญิง พลอยจุฑา ทับทิมกลาง v                      
20 13439 เด็กหญิง ธนัชพร อุดม                        
21 13441 เด็กชาย กิตติ ใจจะเขียว                        
22 13489 เด็กชาย จักรกฤษณ์ สุวรรณ์                        
23 13491 เด็กหญิง ธนัญชนก เขื่อนเพชร                        
24 13493 เด็กหญิง รุจิรัตย์ พานคำ                        
25 13495 เด็กชาย มงคลกิตติ ทรัพย์ศรีศุภชัย                        
26 13497 เด็กหญิง กนกทิพย์ พิมพ์ใหม่                        
27 13499 เด็กหญิง ธีมาภรณ์ สุพรมมา                        
28 13505 เด็กชาย นพน้อม พิมพิติ                        
29 13506 เด็กชาย ชยากร แลเชิญโชติรวี                        
จำนวนนักเรียน ชาย 16 หญิง 13 21/10/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม 6 ปีการศึกษา 2/2564  นายสมควร  เชื้อสะอาด
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล                        
1 13351 เด็กชาย นพรัตน์ ประแอ                        
2 13353 เด็กหญิง สิริวรรณ์ กุลดี                        
3 13355 เด็กชาย นิธิกร จุ่มทา                        
4 13357 เด็กชาย นนทกรณ์ เขื่อนเพชร                        
5 13360 เด็กหญิง สุวิตา นามแสง                        
6 13364 เด็กชาย ภาณุพงศ์ จันทาพูน                        
7 13365 เด็กหญิง กัญญ์จิรา ปู่มั่นคง                        
8 13367 เด็กหญิง ภัทรลดา ปัญญาเลิศ                        
9 13419 เด็กหญิง ณัฐทิชา ทาวงค์                        
10 13420 เด็กหญิง ณวรา แซ่โค้ว                        
11 13422 เด็กชาย ภูตะวัน สายสุวรรณ์                        
12 13424 เด็กหญิง พิชญาภา ไชยชมภู                        
13 13425 เด็กชาย ธนาศักดิ์ ยาโน                        
14 13426 เด็กชาย สรณ์ศิริ กุลโรจน์สิริ                        
15 13427 เด็กชาย จักรกฤษณ์ สุทธะสม                        
16 13431 เด็กชาย ภูรินทร์ คงทน                        
17 13435 เด็กหญิง ปารีญา กันทะวงค์                        
18 13437 เด็กหญิง ณิชนันทน์ เเซ่จัง                        
19 13438 เด็กชาย เอกชัย อยู่ติ                        
20 13440 เด็กชาย สุรชัย เชอหมื่อ                        
21 13488 เด็กหญิง สุพิตรา ดาวัล                        
22 13490 เด็กชาย วันชนะ จะเฟื่อ                        
23 13492 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ชุ่มมงคล                        
24 13494 เด็กชาย สุทธิพงค์ เบเชกู่                        
25 13496 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เตมีศักดิ์                        
26 13498 เด็กหญิง รัตนา แนบเนียร                        
27 13500 เด็กหญิง ฐิติชญา ดวงตา                        
28 13501 เด็กชาย พงศ์ภาวี ปิติยอดเมฆาวงศ์                        
29 13502 เด็กชาย กวีภัทร พวงมาลัย                        
จำนวนนักเรียน ชาย 16 หญิง 13 21/10/64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม 7 ปีการศึกษา 2/2564  นายธีรภัทร ศิริวงศ์ทอง
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล                        
1 13503 เด็กหญิง นกชนาฎ แก้วสาย 1/6                      
2 13504 เด็กชาย นัสธกานต์ ไพหมื่น 1/6                      
3 13507 เด็กหญิง นาเดีย ไซเวอร์ซัน 1/6                      
4 13508 เด็กหญิง ขวัญวริน วุฒิบุญชัย 1/5                      
5 13509 เด็กหญิง ศิริวรรณ ลิลาน้อย 1/5                      
6 13510 เด็กหญิง ธารทิพย์ จำปาแก้ว 1/5                      
7 13517 เด็กหญิง นันทิวา พสิษฐ์อัษฎายุธ 1/2                      
8 13520 เด็กชาย ดัสกร เรือนคำ 1/6                      
9 13521 เด็กหญิง เบญญาภา แสงคำ 1/6                      
10 13522 เด็กชาย เดโช แซ่ลี้ 1/1                      
11 13523 เด็กหญิง ศศิกานต์ แก้วมณี 1/5                      
12 13527 เด็กหญิง เจนจิรา ศรีจันทร์ v 1/2                      
13 13528 เด็กหญิง บงกช ใจขาว v 1/3                      
14 13530 เด็กหญิง พิชญา ศรีนิล v 1/3                      
15 13532 เด็กหญิง วิรัญชนา ตั๋นเพย v 1/2                      
16 13533 เด็กหญิง ปัฐมาพร บุญเสนา v 1/3                      
17 13538 เด็กหญิง ยอนลู่  บุญเรือง 1/1                      
18 13542 เด็กชาย กิตติภูมิ ใจดี v 1/3                      
19 13580 เด็กหญิง ณภัทร อุปนันท์  v 1/3                      
20 13581 เด็กหญิง อภิสรา เกษร 1/5                      
21 13582 เด็กหญิง จีรนันท์ ปัญญาใจ 1/5                      
22 13585 เด็กหญิง บูชู เชอหมื่อ 1/1                      
23 13586 เด็กหญิง พิมณภา อยู่ลือ 1/1                      
24 13587 เด็กหญิง ศตพร ชีหมื่อ 1/4                      
25 13588 เด็กหญิง ปิยะธิดา ยง 1/4                      
26 13606 เด็กชาย อรรถสิทธิ์ เทียบแก้ว 1/2                      
27 13608 เด็กชาย ทรงฤทธิ์ ปุกคำ 1/4                      
28 13619 เด็กหญิง สุนารี อายิ 1/4                      
29 13620 เด็กชาย ศิวกรณ์ สัจจญาติ 1/3                      
จำนวนนักเรียน ชาย 7 หญิง 22 21/10/64