ยินดีกับตัวแทนนักกรีฑาของโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑากลุ่มนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ริมกกเกมส์

วันที่ 28 ธันวาคม 25

Read more

มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานเรียนรวม

#ยินดีกับคนเก่ง วันท

Read more