ต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา จ.ตรัง จำนวน 40 คน ที่เข้ามาศึกษาดูงานระบบ e-school

วันที่ 25 มกราคม 256

Read more