นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงรายให้เป็น Learning Coach ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ขับเคลื่อนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

วันที่ 26 พฤษภาคม 25

Read more

เข้าร่วมนำเสนอผลงานใน เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และสรุปปิดโครงการ “โรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์” ณ โรงแรมภูฟ้าวารี รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 พฤษภาคม 25

Read more