มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาของโรงเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป่าเกมส์ 2022”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบหมายให้ นางมาลัย สุตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาของโรงเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป่าเกมส์ 2022” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป่าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ชนะเลิศ วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ได้แก่ ด.ญ.ณัฐวลัญช์ อุ่นญาติ

2. รองชนะเลิศ วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ได้แก่ ด.ญ.ณัฎฐนันท์ ใจทัศน์

3. รองชนะเลิศ วิ่งผลัด 4×100 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ได้แก่

3.1 ด.ช.ธนกฤต บอร์รินทร์

3.2 ด.ช.สุริยา ใจใส

3.3 ด.ช.เอกพงษ์ สร้อยคำ

3.4 ด.ช.ณัฎฐากร หวังผล

4. รองชนะเลิศ วิ่งผลัด 4×100 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปีหญิง ได้แก่

4.1 ด.ญ.โชติกา อารีย์

4.2 ด.ญ.จุฑามาศ สมเสมอใจ

4.3 ด.ญ.สุนิสา ลุ่งกี่

4.4 ด.ญ.ณัฎฐนันท์ ใจทัศน์