มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลดีเด่นครูผู้สอนยอดเยี่ยม เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลดีเด่นครูผู้สอนยอดเยี่ยม เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้บริหารดีเด่น

2. นายนรินทร์ เชื้อหมอ รองผู้บริหารดีเด่น

3. นางทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้บริหารดีเด่น

4. นายพูนศักดิ์ สุธีชัย ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระภาษาไทย

5. นางสิริพร ด่านบุญเรือง ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

6. นางปวีณ์สุดา บุญเกิด ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

7. นายสมเพ็ชร หาญแก้ว ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

8. นางเครือวัลย์ หาญแก้ว ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

9. นางกฤษติกา อุดปิน ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. นายวิทูร แสนติยศ ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11. นายภาวัติ เต่านันท์ ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12. นางภัทรานิษฐ์ ตาวงศ์ศรี ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์ ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14. นางทิพวรรณ ปันมิตร ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

15. นางสาวกอแก้ว อ่อนสำอางค์ ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

16. นายธีรภัทร ศิริวงศ์ทอง ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

17. นายเศรษกิจ บุญเกิด ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

18. นางสาวธนภร เทพรักษา ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระศิลปะ

19. นายประยุทธ ตุ้มคำ ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการงานอาชีพ

20. นายภัทรดนัย หวลศรี ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

21. นางรุจิรา จันทร์เกษม ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

22. นางสกุณี นิยม ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน