กิจกรรมวันเปิดรั้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

วันที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม นำโดยนายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนายการโรงเรียน จัดกิจกรรมวันเปิดรั้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เพื่อจัดนิทรรศการ และแสดงผลงานครู นักเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ งานห้องสมุด งานแนะแนว นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมการแสดงบนเวที และกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายเสงี่ยม แสนพิช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว