กิจกรรมค่ายภาษาไทย

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาไทย ณ หอประชุมอ้ายฟ้าโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ และเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน การแต่งบทประพันธ์ บทร้อยแก้ว และการคิดวิเคราะห์ ให้กับนักเรียน