ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษาของโรงเรีน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อีกทั้งเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง และเอื้ออำนวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างสัมพันธภาพที่ดีและใกล้ชิดกันมากขึ้น