เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

นางสาวนวล หลวงติ๊บ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566