วันที่ 16 มกราคม 2567 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกิจกรรมวันครู และแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลดีเด่น ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี 2567

1.นายไชยวิชิต เมืองคำ ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2. นางแววตา เขื่อนแปด ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. นางสาวผดุงศรี คำฮ้อย ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. นางสาวอรญา รู้คิด ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

5. นางอังคณา ณ พิกุล ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

6. นางภัทรา สุทธินันท์ ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรติญา สอนวิเศษ ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

8. นายสมควร เชื้อสะอาด ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

9. นางสาวอรพรรณ เด่นประภัสร์ ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

10. นางบุญญาดา อินทพันธ์ ครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

11. นางสาวเสาวณีย์ ถานา ครูผู้ดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดีเด่น