เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. สถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
6. นักเรียนมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ