วันที่ 20 กันยายน 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบหมายให้ นายภัทรดนัย หวลศรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นเชียงราย เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการนี้ นางสาวนวล หลวงติ๊บ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย