วันที่ 8 กันยายน 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม รับมอบโล่ขอบคุณจากค่ายเด็กใฝ่ดี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสเยาวชนพลเมืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 5 กลุ่ม ได้จัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงกระบวนและเชิงสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง กิจกรรมแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดในโรงเรียน โดยการออกแบบนวัตกรรมภายใต้หลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมห่างไกลสิ่งเสพติด