ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ