วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ โอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.3 สูงสุด และเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้แก่

1. ผู้มีคะแนนสอบโอเน็ตสูงสุด 3 อันดับ วิชาภาษาไทย

1.1 นางสาวศิริภรณ์ ยาดี ชั้น ม.4/1 ได้คะแนน 87.27

1.2 นายภูเบศวร์ เรือนคำ ชั้น ม.4/1 ได้คะแนน 84.66

1.3 นางสาวกันติชา วัฒนาชัยมงคล ชั้น ม.4/1 ได้คะแนน 83.45

2. ผู้มีคะแนนสอบโอเน็ตสูงสุด 3 อันดับ วิชาคณิตศาสตร์

2.1 นายพีรพล แซ่ตั้ง ชั้น ม.4/2 ได้คะแนน 53.50

2.2 นายแสง – ชั้น ม.4/1 ได้คะแนน 44.00

2.3 นายธนวัตร์ มูลเอ้ย ชั้น ม.4/1 ได้คะแนน 44.00

3. ผู้มีคะแนนโอเน็ตสูงสุด 3 อันดับ วิชาวิทยาศาสตร์

3.1 นางสาวชุติกาญจน์ มุณีจันทร์ ชั้น ม.4/2 ได้คะแนน 54.75

3.2 นายพีรพล แซ่ตั้ง ชั้น ม.4/2 ได้คะแนน 54.00

3.3 นางสาวศิริภรณ์ ยาดี ชั้น ม.4/1 ได้คะแนน 53.25

4. ผู้มีคะแนนโอเน็ตสูงสุด 3 อันดับ วิชาภาษาอังกฤษ

4.1 นายวัชรพงษ์ วังเสาร์ ชั้น ม.4/1 ได้คะแนน 53.13

4.2 นางสาวณิชาภัทร คำแฮ ชั้น ม.4/2 ได้คะแนน 53.13

4.3 นางสาวรวีวรรณ ปู่สีแสงอ่อน ชั้น ม.4/2 ได้คะแนน 53.13