ประวัติโรงเรียน

ประวัติ โรงเรียน

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

ได้รับการประกาศจัดตั้งจาก กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2523 ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3 ของอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาแบบสหศึกษาเพื่อรองรับและเอื้อประโยชน์ให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่ 5 ตำบล เหนือแม่น้ำกก ได้แก่ ตำบลท่าสุด นางแล บ้านดู่ แม่ข้าวต้มและริมกก ได้มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ที่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 11 กิโลเมตร บริเวณที่ตั้งเป็นที่เนินเขา 3 ลูก ของป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ จำนวน 50 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าเสื่อมสภาพ ในระยะเริ่มก่อตั้งโรงเรียนจึงต้องมีการปลูกต้นไม้จำนวนมาก จนมีสภาพร่มรื่นเช่นในปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 175 คน ครูจำนวน 9 คน โดยมี นายประเสริฐ สุวรรณจิตต์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก ต่อมาในปีการศึกษา 2530 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจัดแผนชั้นเรียนเป็น 6-6-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดชั้นเรียนเป็น 6-5-6 รวมทั้งสิ้น 35 ห้องเรียน โดยมี นายประยูร ชาติชำนาญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม