วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ M.R. Open House 2023” ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครู และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเสงี่ยม แสนพิช ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว