งานวิจัย

ชื่องานวิจัยชื่อผู้วิจัย
การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการทำโครงงานนางสกุณี นิยม
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6นางแววตา เขื่อนแปด
การพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ4MATเรื่องระบบนิเวศนางมารินทร์ รักสุข
การพัฒนาผลการเรียนรู้ สาระประวัติศาสตร์ โดยใช้ยุทธวิธีสอนแบบมีส่วนร่วม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นางสาวอรญา รู้คิด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบ ของพหุนามดีกรีสอง โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นางปวีณ์สุดา บุญเกิด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องระบบสุริยะนางมาลัย สุตา
การใช้ชุดฝึกทักษะวิชาสังคมศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1นายธีรภัทร ศิริวงศ์ทอง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นางอรณัญช์ เชียงแรง
การศึกษาผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนซ่อมเสริม โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นางสิริพร ด่านบุญเรือง
รายงานการศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/4 ปีการศึกษา 2564นายเศรษฐกิจ บุญเกิด
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในวิชาภาษาไทย (สาระที่ 5 วรรณคดีวรรณกรรม) โดยใช้กระบวนการกลุ่มนางดรณี เวทะธรรม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา 6 (ส 23103) โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นางอังคณา ณ พิกุล
การพัฒนาสื่อPower Point เรื่อง พัฒนาการของยุโรปสมัยกลาง เพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริม ในรายวิชาประวัติศาสตร์ 4 ส33104 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6นางกมลพรรณ เขื่อนเพชร
รายงานความพึงพอใจต่อการใช้ แอพพลิเคชันไลน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการทบทวนความรู้คณิตศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564นายวิทูร แสนติยศ
ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนสะกดคำ-การออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องรุ่งนภา ยานะรังษี
การใช้ใบงานพัฒนาทักษะการเขียนนางรุจิรา จันทร์เกษม
รายงานผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนเรื่อง วงจรไฟฟ้าและกฎของโอห์ม โดยเน้นการทดลอง รายวิชาฟิสิกส์ 4 (ว32202) ชั้น ม.5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564นายวิทูร แสนติยศ
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่อง การเคลื่อนที่และแรง โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ตามเทคนิคของโพลยา (Polya’s Problem Solving on Physics) บูรณาการเทคโนโลยี เสมือนจริงด้วย Application HP Reveal ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมนายภาวัต เต่านันท์