วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถพิเศษค่ายคอมพิวเตอร์ “โค้ดดิ้งผสมผสานการสร้างนวัตกรรม (Coding & Innovation)” เพื่อจัดประสบการณ์ทักษะคอมพิวเตอร์ด้าน coding ให้กับนักเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร อาจารย์เรวัตร วงศ์วุฒิ และอาจารย์จินดา ใจเจ็น จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย