วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฑูตสุขภาพประจำโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้การส่งเสริมสุขภาพในวัยเด็ก วัยรุ่นและวัยเรียนกิจกรรม “ฑูตสุขภาพประจำโรงเรียน”