วันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อ team building :การสร้างทีม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชากฎหมายในชีวิตประจำวัน ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว