วันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2567 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพและความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์การเรียนรู้โชติดาราศาสตร์ ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย