วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติด พิษภัยและบทลงโทษของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเพื่อให้ลูกเสือมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม