การแต่งกายสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม