วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้จักเสียสละ มีความสามัคคี เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้