วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเครือข่าย CRRU SMART CHARACTOR ณ ห้องเธียเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย