นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 สามารถรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ได้ในวันที่ 1 เมษายน 2567 ตั้งเเต่เวลา 09.00 น -12.00 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่
📌ชั้น ม.3 https://drive.google.com/file/d/1vEFp9upv7xod1Vx0YiEvTixA-UlaE__G/view?fbclid=IwAR09C0XksTlB3kUvfzI2tlBwfE8yGxhWMvec1X32P7oDeX3luMbzc3aglVw_aem_AWeUO9T1DRa5uT8I-VILUNmncGybDyF3qmkrMchkdLelkp-tfF67LEXj3cH157FjtkCo5gu934NmTXY4KrCTDQ5R
📌ชั้น ม.6 https://drive.google.com/file/d/1L7_5H5XdNQziT2NfjQ7RMFzpi2YCCnBZ/view?fbclid=IwAR1k2U1QlP3ho4M6H85MQ2Vf0cOooRkUh5I75hk2iVAPKcUcMB6n1wmjvBg_aem_AWc8ErToX-gGRD2TWTDIcxWQHXXqejvaeDGvIpMOoAeF157ZvYYV0ywiXyyYJJ5r3WzN-CJa9EiRBMQmWkMvjDaf
👉 นักเรียนรับเอกสารด้วยตนเอง และต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
👉ในกรณีที่ไม่สามารถมารับเอกสารได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้ปกครองมารับแทนได้ โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง