วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม พร้อมด้วย นายนรินทร์ เชื้อหมอ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมต้อนรับ สนับสนุนและให้ข้อมูลเพิ่มเติม กับคณะกรรมการ ในการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (DLTV/DLIT) ณ โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อ.แม่จัน จ.เชียงราย