วันที่ 14 กันยายน 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบหมายให้ นายนรินทร์ เชื้อหมอ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับ และรับการนิเทศ จากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ณ ห้องประชุมบริหาร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม