ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์สถานศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

1. ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง ของเด็กที่สำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2566 ส่งเด็กเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. เมื่อบิดา มารดา ผู้ปกครอง ไม่ส่งเด็กเข้าเรียนต่อต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ2567ดาวน์โหลด