วันที่ 1 มีนาคม 2567 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนและแสดงออกด้าน ความกตัญญูกตเวทีต่อครู เพื่อปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อน ครูและสถาบัน และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่นักเรียนจะจบการศึกษา