วิสัยทัศน์

โรงเรียนของชุมชนที่ SMART

พันธกิจ

พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกลักษณ์
อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ โรงเรียนของชุมชน
อัตลักษณ์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

ติดต่อ
โรงเรียน

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
113 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย
โทร 053-705944
โทรสาร 053-705910 ในวันเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
E-mail [email protected]