- เนื้อหา
- สื่อมัลติมิเดีย
- เกม
- แบบทดสอบ

- เนื้อหา
- สื่อมัลติมิเดีย
- แบบทดสอบ


- กฎข้อที่ 1 ของนิวตัน
-
กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน
-
กฎข้อที่ 3 ของนิวตัน
- แบบทดสอบ

- เนื้อหา
- กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
- เกมแรงโน้มถ่วง1
- เกมแรงโน้มถ่วง 2
- แบบทดสอบ

- เนื้อหา
- เกมแรงเสียดทาน
- สรุปเนื้อหาแรงเสียดทาน
- แบบทดสอบ

 

 

 

แรงที่กระทำต่อวัตถุ
แรงโน้มถ่วงของโลก ( Gravitational Force)
คือ แรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุ จะดึงดูดวัตถุให้ตกลงพื้นโลกเสมอแรงโน้มถ่วงนอกจากทำให้วัตถุไม่หลุดออกไปนอกโลกแล้วยังทำให้วัตถุตกลงมาจากที่สูงด้วยความเร่งเช่นกันบางครั้งการมีแรงต้านแรงโน้มถ่วงจะทำให้วัตถุตกลงมา ตกช้าลง ตัวอย่างเช่นนักกระโดดร่วมที่กระโดยออกจากเครื่องบินในระดับสูงจากพื้นโลกเป็นกิโลเมตร หากเขาดิ่งลงมาสู่พื้นโลกโดยไม่มีร่มชูชีพจะทำให้เขาตกสู่ด้วยความเร่งเท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลกแต่เมื่อเขากระตุกให้ร่มชูชีพกลาง จะเกิดแรงต้านทำให้นักกระโดดร่มลงมาถึงพื้นช้าๆ(ทำให้ขากับศรีษะไม่รวมเป็นก้อนดียวกัน) จึงทำให้เขาปลอดภัยไม่ถึงตาย)

 

จากการศึกษา และการค้นคว้าทดลองของนักวิทยาศาสตร์พบว่ามวลของสารแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับเนื้อของสารโดยไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่และตำแหน่งบนผิวโลก ตามปกติวัตถุทุกชนิดมีแรงดึงดูดระหว่งมวลของวัตถุกับมวลของโลกเสมอ และแรงดึงดูดนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุกับมวลของโลก แต่เนื่องจากมวลของโลกคงที่ แรงดึงดูดที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยจึงขึ้นขึ้นกับมวลของวัตถุอย่างเดียว และยังกำหนดว่าน้ำหนักของวัตถุ คือ แรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อมวลวัตถุ ถ้าวัตถุมีมวลมาก ก็จะมีน้ำหนักมาก ถ้าวัตถุมีมวลน้อยก็จะมีน้ำหนักน้อย แต่ถ้านำวัตถุนั้นขึ้นไปบนดวงจันทร์ แรงดึงดูดระหว่างวัตถุกับดวงจันทร์น้อยกว่าแรงดึงดูดที่เกิดระหว่างมวลวัตถุกับมวลของโลก เพราะมวลของดวงจันทร์น้อยกว่ามวลของโลก ดังนั้นน้ำหนักของวัตถุที่ชั้งบนดวงจันทร์ย่อมน้อยกว่าน้ำหนักของวัตุชิ้นเดียวกันที่ชั่งบนโลก

อย่างไรก็ตามวัตถุชิ้นเดียวกันขึ้นไปชั่งที่บริเวณห่างจากผิวโลกขึ้นไป น้ำหนักของวัตถุจะไม่เท่าเดิม เพราะเมื่ออยู่ห่างจากผิวโลกมาก น้ำหนักของวัตถุจะน้อยลง เนื่่องจากแรงดึงดูดจากโลกที่กระทำต่อวัตถุมีค่าน้อยลง แม้มวลของวัตถุจะมีค่างคงเดิมก็ตาม

การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้การดึงดูดของโลก เป็นกา่รเคลื่อนที่ของวัตถุตามแนวดิ่งโดยไม่มีแรงต้านใดๆ มากระทำต่อวัตถุนั้น ยกเว้นแรงดึงดูดของโลกซึ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบมีความเร่งที่เกิดแรงดึงดูดของโลก ความเร่งที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่อย่างอิสระเช่นนี้ เรียกว่า "ความเร่งโน้มถ่วง" ( Gravitation acceleration) ความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก ใช้สัญลักษณ์ "g" มีค่าประมาณ 9.8 เมตร/วินาที2 ทิศทางลงมาในแนวดิ่ง
** ในคำนวณ โจทย์อาจกำหนดค่า "g" ให้เท่ากับ 10 เมตร/วินาที2 ต้องใช้ตามที่โจทย์กำหนด

 

 ที่มา:http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/10/Force/Force/Force1.htm
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips 
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/friction.html
http://216.101.114.100/UCCP/APPhysicsCI/course%20files/multimedia/