รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (EIS)  ปีการศึกษา 1/2564                                                                                         นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล  
1 12120 นางสาว พาณิชา   ดิลกจันทร มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
2 12121 นางสาว ภาพิมล   วงศ์แก้ว มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
3 12132 นางสาว เพชรา   คงอาษา มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
4 12137 นางสาว ธิดารัตน์   ปิ่นคำ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
5 12141 นางสาว แจ่มใส   ชุ่มเย็น มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
6 12143 นางสาว พลอย ตาสาม มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
7 12144 นางสาว วราลักษณ์  เนมหาวรรณ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
8 12147 นางสาว กรองทิพย์   บัวทอง มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
9 12170 นางสาว เอมจิรา   ใจสุทธิ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
10 12177 นางสาว พิมประภา   นาทะสัน มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
11 12204 นางสาว ธิดารัตน์   วงค์อิ่น มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
12 12898 นางสาว สุจิณณา   หล้าเป็ง มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
13 12901 นาย ธิติภน   วงค์เจริญ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
14 12906 นางสาว กัญญาณัฐ   บั้งเงิน มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
15 13613 นางสาว มัชฌิมา พิบูล มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
จำนวนนักเรียน ชาย 1 คน หญิง 14 คน
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ปีการศึกษา 1/2564                                                     น.ส.อรพรรณ  เด่นประภัสร์ นางนงเยาว์  มงคลสาร  นางแววตา  เขื่อนแปด
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล  
1 12134 นางสาว ชุติกาญจน์ ยอดมหาวรรณ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
2 12139 นาย เจตรินทร์   อารีย์ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
3 12140 นางสาว ปฐมาวดี   ยำหาน มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
4 12152 นางสาว สุกัญญา   จะงะ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
5 12153 นางสาว เกสร  จิปุริ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
6 12157 นางสาว หนึ่งฤทัย   พุ่มเกตุแก้ว มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
7 12162 นางสาว เงินงาม สุขแสนหวี มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
8 12165 นางสาว สุกัญญา   แสนตา มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
9 12166 นาย สุกฤษฎิ์   แสงบุญ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
10 12169 นางสาว อริสา   ก้อนแก้ว มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
11 12171 นางสาว นัทธกาญน์   ปิดศูนย์แสง มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
12 12180 นางสาว สุวิชญา สุรีย์ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
13 12183 นางสาว ทรัพย์ศิริ คำวัง มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
14 12208 นางสาว ศิขริน สิทธิวาด มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
15 12217 นางสาว เปมิกา   มูลคำหล้า มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
16 12225 นาย สุวิชา   รักษาแก้ว มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
17 12342 นาย ราชันย์   เดือนดาว มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
18 12878 นางสาว สุดารัตน์ ไอ่ส้อง มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
19 12888 นาย ชัยณรงค์ คุณหลวง มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
20 12889 นางสาว สายพิณ   เบเซ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
21 12895 นางสาว วิภาพร   หลุงก๋อง มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
22 12903 นางสาว อาเบีย   แซะฟาง มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
23 12904 นางสาว ภัทรวดี   แซ่ลี มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
24 13071 นาย สนธยา สุทธิดานนท์ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
25 13291 นางสาว หนึ่งฤทัย   จะพะ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
26 13337 นาย โยเซฟ นิรันดร์รักษ์ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
27 13590 นาย พลวิชญ์ อ่อนนวน มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
จำนวนนักเรียน ชาย 7 คน หญิง 19 คน
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ศิลปะ-การงาน ปีการศึกษา 1/2564                                                                                นางกมลพรรณ  เขื่อนเพชร  นางพรทิพย์  อิศสระภาพ
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล  
1 11586 นาย ชัยวัฒน์ จันทวงษ์ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
2 12163 นาย วัชรพล   ริยะเทน มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
3 12167 นาย อนุสรณ์   ตันมีทา มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
4 12175 นาย นัทพงศ์ เทพา มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
5 12178 นาย กฤษฎา   ปัญญาเตียม มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
6 12188 นางสาว กชกร  ทารินทร มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
7 12189 นางสาว เมธิดา   ทวีกุล มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
8 12192 นางสาว สุภาพร   ชัยชนะ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
9 12193 นาย สมัชญ์ วรานุศาสน์ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
10 12195 นางสาว กัลยา   แซ่จาย มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
11 12196 นาย กิตติพงศ์   เนตรวิเชียร มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
12 12205 นาย ธีระภัทร รองนา มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
13 12211 นางสาว เรวดี   แสนคำลือ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
14 12213 นางสาว ศิริรัตน์   นางแล มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
15 12222 นาย ชนะวงค์   มาหล้า มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
16 12226 นาย วรเมธ เขื่อนเพชร มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
17 12237 นาย สรโยธิน  คำวัง มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
18 12240 นาย ธนวัต   ถานุกร มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
19 12254 นาย เจษฎา  เทพวงค์ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
20 12873 นางสาว ณัฐฌา เจ๊ะมะสุขเกษม มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
จำนวนนักเรียน ชาย 13 คน หญิง 7 คน
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ศิลปะ-การงาน ปีการศึกษา 1/2564                                                                    นางดรุณี  เวทะธรรม  นายเศรษฐกิจ  บุญเกิด
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล  
1 12122 นาย ณัฐวัฒน์   ดีบัง มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
2 12187 นางสาว อาทิตยา   คำวัง มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
3 12227 นาย ขวัญชัย เขื่อนเพชร มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
4 12243 นางสาว สุทธิพร สังวาล มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
5 12265 นาย วรเมธ แก้วสว่าง มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
6 12266 นาย จักรพงษ์ มะโนสุข มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
7 12276 นาย อภิชัย   บ่อแก้ว มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
8 12279 นาย นพรัตน์ วรรณรัตน์ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
9 12322 นางสาว ธัญลักษณ์   เหมือนมณี มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
10 12336 นางสาว พัชยา   ศรีพิชัย มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
11 12350 นางสาว ชลธิชา บัวถา มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
12 12604 นางสาว ปริชาติ   คำเรือง มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
13 12896 นาย ปวริศ   มั่งคั่ง มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
14 12905 นาย เจษฎา   สุประพนธ์ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
15 13070 นาย ณัฐพงษ์ ยงสุวรรณ์ มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
16 13072 นาย สมชาย เว่ยแม มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
17 13081 นางสาว ปิยพร คำวัง มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
18 13348 นางสาว ดาวตะวัน อุดมแก้ว มาเรียนทุกวัน(จันทร์-ศุกร์)
จำนวนนักเรียน ชาย 10 คน หญิง 8 คน