วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ โรงเรียนของชุมชนที่ SMART

พันธกิจ

พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนานักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสู่คุณภาพระดับอาเซียน