ยุทธศาสตร์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้มีคุณภาพ
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
113 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100