เป้าประสงค์
     1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง
     3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
     4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
     5. สถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
     6. นักเรียนมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
113 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100