ค่านิยมองค์กร
     องค์การที่มีมาตรฐาน สมัครสมานสามัคคี มีคุณธรรม มีความขยัน มุ่งมั่นพัฒนา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
113 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100