ชื่อเอกสาร รหัส ดาวน์โหลดไฟล์
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย    
         1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล      แบบ ดล. 1.1 คลิก
         2. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน      แบบ ดล. 1.2 คลิก
         3. แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน     แบบ ดล. 1.3 คลิก
         4. แบบบันทึกการสังเกต     แบบ ดล. 1.4 คลิก
         5. แบบบันทึกการสัมภาษณ์      แบบ ดล. 1.5 คลิก
2. การคัดกรองนักเรียน ประกอบด้วย    
        1. แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับนักเรียนประเมิน    แบบ ดล. 2.1 คลิก
        2. แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน    แบบ ดล. 2.2 คลิก
        3. แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมิน   แบบ ดล. 2.3 คลิก
        4. การให้คะแนนและการแปลผล SDQ   แบบ ดล. 2.4 คลิก
        5. แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล   แบบ ดล. 2.5 คลิก
        6. แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน   แบบ ดล. 2.6 คลิก
        7. เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน   แบบ ดล. 2.7 คลิก
        8. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)   แบบ ดล. 2.8 คลิก
        9. การให้คะแนนและการแปลผล (E.Q.)   แบบ ดล. 2.9 คลิก
3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ประกอบด้วย    
        1. แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม แบบ ดล.3.1 คลิก
        2. สรุปการแก้ไขพฤติกรรมและการส่งเสริมนักเรียน แบบ ดล.3.2 คลิก
        3. แบบประเมินการจัดกิจกรรมโฮมรูม แบบ ดล.3.3 คลิก
        4. สรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม แบบ ดล.3.4 คลิก
        5. แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรม แบบ ดล.3.5 คลิก
        6. แบบรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน แบบ ดล.3.6 คลิก
        7. แบบบันทึกสรุปผลการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน แบบ ดล.3.7 คลิก
        8. แบบสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนานักเรียน แบบ ดล.3.8 คลิก
4.  การป้องกันและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย    
       1. แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน แบบ ดล. 4.1 คลิก
       2. แบบบันทึกการติดต่อผู้ปกครอง แบบ ดล. 4.2 คลิก
       3. แบบบันทึกพฤติกรรมการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบ ดล. 4.3 คลิก
       4. แบบบันทึกการให้คำปรึกษา แบบ ดล. 4.4 คลิก
       5. แบบบันทึกการประชุมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหา แบบ ดล. 4.5 คลิก
       6. แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล แบบ ดล. 4.6 คลิก
       7. แบบสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน แบบ ดล. 4.7 คลิก
5.  การส่งต่อ ประกอบด้วย    
       1. แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน (ภายใน) แบบ ดล. 5.1 คลิก
       2. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งต่อหน่วยงานภายนอก แบบ ดล. 5.2 คลิก
       3. แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน  แบบ ดล. 5.3 คลิก
       4. แบบสรุปผลการส่งต่อนักเรียน แบบ ดล. 5.4 คลิก